Vacancies

SPENNANDE STILLING I EIT INTERNASJONALT MILJØ

Vi søkjer ein engasjert og motivert medarbeidar til stilling som helsesøster i 100%.

Stillinga er i første omgang fram til 31.12.18, men med muligheit for fast stilling.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode velferdsordningar og tenestebustad.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad, CV, vitnemål og attestar på epost til appointments@rcnuwc.no

Søknadsfrist er 24.6.17.
For spørsmål til stillinga, kontakt COO Ola Hovland på tlf 95894683.

HELSESØSTER – SCHOOL NURSE

Vi søkjer helsesøster i 100% stilling som vil ha ansvar for skulen sin sjukepleie funksjon.

Du får ei sentral rolle i ein mangfaldig organisasjon med høgt aktivitetsnivå. Stillinga rapporterer til Operational Team Leader og er ein del av eit team leia av Director of Residential Life som har ansvar for elevane si helse og velvære.

Som helsesøster er du kunnskapsrik, tydeleg, strukturert og opptatt av å nå vedtekne mål og planar. Du liker å samarbeide med andre og er opptatt av å spele på lag med omgivelsane.

Ansvar

 •  Dagleg drift av helsestasjonen/Care Center
 •  Innkjøp av medisiner og materiell
 •  Intern kontroll og bruk av pasientadministrasjonssystem

Hovudoppgåver

Daglege oppgåver

 •  Dagleg oppfølging av elevar med behov og sjukesenger som er på «Care Centeret»/sjukestova.
 •  Kommunisere med og koordinere behov for helsetenestar frå kommunehelsetenesta, tannlege og spesialisthelsetenesta (Helse Førde)
 •  Samarbeide med skulen sin psykolog.
 •  Tverrfagleg samarbeid internt med akademisk leiing, «advisor», skulepsykolog,housementorar» og andre nøkkelpersonar.
 •  Journalføring og oppdatering av informasjon i pasientadministrasjonssystem

Periodiske oppgåver

 •  Gjennomføre helseundersøking av nye elevar – screening av inkomne elevar
 •  Vaksinering
 •  Delta i kompetanse- og utviklingsarbeid
 •  Helseinformasjon til enkeltpersonar og veiledning i grupper
 •  Samarbeid med admission (i høve inntak av elevar)
 •  Koordinere behov for diett med kjøkkenet
 •  Koordinere med rekneskap om refusjon av kostnader frå elevar
 •  Oppdatere Sysvak-registeret (i samarbeid med Fjaler kommune
 •  Oppfølging vedrørande elevar på «Survival of Conflict» progammet.
 •  Samarbeide med «Red Cross Coordinator» – trening for UWC «first aiders»
 •  Delta i planlegging av Sexual Health Programme, Annual Health day
 •  Delta i planlegging av helse og sikkerheit vedrørande elevane («Pastoral Care training»)

Teamwork

 • Residential Committee
 • Student Village Meeting (Management)
 • Samarbeid mellom helsesøstrene i HAFS kommunane.
  Kvalifikasjoner
 • Godkjent helsesøsterutdanning. Helsesøsterstudentar kan og søke.
 • Erfaring av frå liknande stillingar
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både munnleg og skrifteleg
  Personlige eigenskapar
 • Interesse og engasjement for arbeid og samarbeid med ungdom.
 • Vere høgt motiver og like og evne å jobbe sjølvstendig og i team.
 • Ha høg integritet og like å jobbe i eit hektisk miljø med elevar og tilsette med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, jf UWC verdiar og misjon.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent helsesøsterutdanning. Helsesøsterstudentar kan og søke.
 • Erfaring av frå liknande stillingar
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både munnleg og skrifteleg

Personlige eigenskapar

 • Interesse og engasjement for arbeid og samarbeid med ungdom.
 • Vere høgt motiver og like og evne å jobbe sjølvstendig og i team.
 • Ha høg integritet og like å jobbe i eit hektisk miljø med elevar og tilsette med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, jf UWC verdiar og misjon.

Latest News

 • Mandela

Nelson Mandela International Day

July 18th, 2018|0 Comments

 • Ezequiel - third from left at table; Kasia - fifth from left

Fundraising Initiatives

July 13th, 2018|0 Comments