Vacancies

SPENNANDE STILLINGAR I EIT INTERNASJONALT MILJØ

Vi søkjer engasjerte og motiverte medarbeidarar til stillingar som:

 • Driftsleiar
 • Rekneskapsmedarbeider (1 års vikariat)
 • Kokk m/fagbrev

Søknadsfrist for stillingane som driftssjef og rekneskapsmedarbeidar er 5.6.17.

For spørsmål vedrørande stillingane som driftsleiar og rekneskapsmedarbeidar, kontakt Chief Operating Officer (COO) Ola Hovland på tlf 95894683.

For spørsmål vedrørande stillinga som kokk, kontakt Service manager Arne Ophaug på tlf 95894681

Søknadsfrist for stillinga som kokk er 11.6.17.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad, CV, vitnemål og attestar på epost til appointments@rcnuwc.no


DRIFTSLEIAR – OPERATIONAL TEAM LEADER

Vi søkjer ein engasjert driftsleiar i 100% stilling som vil ha ansvar for selskapet sine operative funksjonar.

Du får ei sentral rolle i ein mangfaldig organisasjon med høgt aktivitetsnivå. Stillinga rapporterar til COO (Chief Operating Officer) og vil vere del av ei leiargruppe med representantar frå administrasjonen, utdanningsfaga og UWC Connect AS.

Som leiar er du kunnskapsrik, tydeleg, strukturert og opptatt av å nå vedtekne mål og planar. Du liker og samarbeide med andre og er opptatt av å spele på lag med omgivelsane.

Ansvar

 • Overordna ansvar for dagleg drift av kjøkken, reinhald, arrangementsplanlegging, vedlikehald og IT. Dvs ansvar for økonomi, personale, HMS og internkontroll.
 • Tenestar og oppfølging av service etter avtale med UWC Connect AS

Hovudoppgåver

 • Dagleg drift og sørvis til innan UWC RCN og til UWC Connect i høve behov og avtalar.
 • Kost kontroll, budsjettering og rapportering
 • Arbeidstidsplanlegging og oppfølging av tilsette
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekt i samarbeid med tilsette og leiarar i UWC RCN og UWC Connect.
 • Vedlikehalde og følgje opp HMS og system for internkontroll
 • Fokus på forbetringar som gir auka effektivitet og reduserte kostnader
 • Fokus på berekraftig utvikling
 • Vere oppdatert på lover og reglar innan dei ulike fagområda
 • Vedlikehalde og forhandle avtalar med leverandørar og samarbeidspartar.

Teamwork

 • Møte kvar veke med COO, Admin Team Leader, Deputy Rektor and Daily leader of UWC Connect.
 • Møte kvar veke med Chef 1, Head of Maintenance, Cleaner 1 and IT Coordinator.
 • Delta I skulen sine kommitteer; Environmental Committee, Residential Committee, IT Committee.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på høgskulenivå
 • Erfaring frå liknande stillingar
 • Erfaring med bruk av ulike dataverktøy; arbeidstidsplanlegging, excel
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både skrifteleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vere høgt motivert og evne til å jobbe sjølvstendig og i team.
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Ha ei god forståing for ulike kulturar

Verksemda er Miljøfyrtårn sertifisert

Vi tilbyr ein spennande og utfordrande stilling med konkurransedyktige vilkår i eit entusiastisk miljø med høg kompetanse.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Chief Operating Officer (COO) Ola Hovland 95894683.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad og CV med vitnemål og attestar på epost til appointments@rcnuwc.no

Søknadsfrist 5.6.17


Responsibilities and Duties of the Operational Team Leader

The Operational Team Leader shall report to and be supported by the Chief Operating Officer (COO) and shall cooperate closely with other members of the Support Staff, Admin, Education, Central Management Teams and UWC Connect AS. The Operational Team Leader will be responsible for the effective management and efficient day-to-day work underpinning the operations of UWC Red Cross Nordic. He / she will be in charge of an important portfolio of responsibilities and will maintain the highest standard of personal and professional conduct when carrying out his or her duties.

Responsibilities:

 • Overall responsibility for daily operation of Kitchen, Cleaning, Event manager, Maintenance and IT.
 • Budget planning and financial control;
 • Administration and follow up of personnel;
 • HSE and internal control;
 • Provision and follow up service according to agreement with UWC Connect;
 • Focus on improvements, ie cost deduction and increase efficiency.

 Main Duties:

 Daily operation of service within UWC RCN and to UWC Connect according to needs and agreements;

 • Making shift plan and follow up staff;
 • Budget and financial control and report;
 • Plan and implement project, ie maintenance, in connection to develop UWC RCN and UWC Connect activities;
 • Maintain, follow up and develop HWE and internal control system;
 • Keep up to date on relevant laws and regulations;
 • Maintain and assess agreement with suppliers.

Qualities for this post:

 Education at university level

 • Highly motivated with knowledge and ability to create enthusiasm in a team;
 • Leadership capability with the capacity to inspire confidence and respect of colleagues and external constituencies;
 • Proven track record and experience of managing people and of team membership;
 • Professional and personal integrity;
 • The ability to show initiative and to take responsibility for decisions;
 • Administrative efficiency;
 • The ability to communicate with clarity both in speech and in writing in Norwegian and English;
 • Outstanding communication skills;
 • An understanding of, and support for, the UWC values and mission.

Teamwork:

 Weekly meeting with COO, Administrative Team Leader, Deputy Rektor and Daily Leader of UWC Connect;

 • Weekly meeting with Chef 1, Head of Maintenance, Cleaner 1 and IT Coordinator;
 • Participate in College; Environmental Committee, Residential Committee, IT Committee.

Chief Operating Officer
UWC Red Cross Nordic
May 2017


REKNESKAPSMEDARBEIDER – VIKARIAT (1 ÅR)

UWC RCN søkjer rekneskapsmedarbeidar i 100% stilling, 1 års vikariat frå hausten. Stillinga rapporterer til Admin Team Leader.

Ansvarsområde

 • Rekneskapsføring for UWC RCN, UWC Connect AS og Verdsgrenda Eigedom AS

Arbeidsoppgåver vil vere:

 • Rekneskapsføring for skulen sine selskap, jf ovanfor.
 • MVA rapportering
 • Løn
 • Remittering
 • Fakturering og innkrevjing
 • Kasse/kontantar
 • Prosjektrekneskap; føring og rapportering
 • Kvartalsrapportering
 • Avstemming av hovudbok
 • Anna arbeid innan økonomifunksjonen.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Økonomisk utdanning innan økonomi
 • Relevant erfaring frå tilsvarande stilling
 • Erfaring med bruk av Visma økonomisystem
 • Nøyaktig og med god reknskapsforståing
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både skrifteleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vere høgt motiver og evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr ein spennande og utfordrande stilling med konkurransedyktige vilkår i eit entusiastisk miljø med høg kompetanse.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Chief Operating Officer (COO) Ola Hovland 95894683.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad og CV med vitnemål og attestar på epost til appointments@rcnuwc.no

Søknadsfrist 5.6.17


Spennande psykologstilling i flotte omgjevnadar ved Dalsfjorden

Psykolog – Røde Kors Haugland Rehabiliteringsenter – UWC Røde Kors Nordic – Askvoll kommune – Fjaler kommune

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS, UWC Røde Kors Nordisk, Fjaler kommune og Askvoll kommune har oppretta felles psykologteneste og har ledig 100% fast stilling for psykolog/psykologspesialist for tilsetjing frå august 2017.

Stillinga vil rapportere til fagleg ansvarlege hjå samarbeidspartnarane, og vert utforma i samsvar med behov i målgruppene og øvrig kompetanse i selskapa. Arbeidsstad vil hovudsakeleg vere Haugland i tillegg til arbeid i kommunane Fjaler og Askvoll.

Informasjon om dei ulike partane i samarbeidet:
– Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS er ein rehabiliteringsinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering. For meir info, sjå www.rkhr.no
– UWC Røde Kors Nordisk er ein av 17 skular i den internasjonale UWC rørsla, og har meir enn 200 elevar frå over 90 land. For meir info, sjå https://uwcrcn.no/
– Fjaler kommune ligg ved sørsida av Dalsfjorden og har knapt 3000 innbyggjarar. For meir info, sjå www.fjaler.kommune.no
– Askvoll kommune ligg ved nordsida av Dalsfjorden og har rundt 3000 innbyggjarar. For meir info, sjå www.askvoll.kommune.no

Arbeidsoppgåver

 • Terapeutisk arbeid med par og familiar med samlivs- og relasjonsproblemer
 • Individretta arbeid med barn og unge
 • Intern rettleiing og kurs i samarbeid med øvrig fagpersonale

Kvalifikasjonar

 • Psykolog/psykologspesialist
 • Erfaring frå klinisk arbeid med barn og unge, veiledning og tverrfagleg praksis
 • Kompetanse innan folkehelse, førebygging og kommunalt helsearbeid
 • Førarkort klasse B
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både skriftleg og munnleg
 • Den som vert tilsett må legge fram godkjend politi-, MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Interesse for å jobbe både tverrfagleg og særskilt opp mot barn og unge
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Ha ei god forståing for ulike kultarar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Spennande jobb i eit internasjonalt og entusiastisk miljø
 • Variert arbeidskvardag
 • Gode utviklingsmoglegheiter
 • Konkurransedyktige vilkår

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Fjaler kommune
Ref. nr.: 3435740238
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Tal på stillingar: 1

Kontaktinfo:
Ola Hovland
Chief Operating Officer (COO) ved UWC Røde Kors Nordisk
+47 958 94 683
nc99ohov@staff.rcnuwc.no

Martin Lundgård
Rådmann Fjaler kommune
(+47) 57738054
Martin.Lundgard@fjaler.kommune.no

Søkjekriterium:
Stad
Fjaler
Bransje
Offentleg forvalting
Fagfelt
Helse og sosial
Teneste- og rådgjevingsfagfelt
Rolle
Medarbeidar


KOKK M/FAGBREV

Ei stilling (100%) for deg som vil vere med å gjere ein forskjell. Vi har som mål at matopplevinga hos oss skal vere sunn, fristande, reflektere idealet om bærekraft og gje elevar og gjestar verdifulle vanar. Vår nye kokk bør vere glad i folk og open for å lære bort til og lære av elevane våre frå meir enn 90 land.

Alle våre 14 tilsette på kjøkkenet er hardtarbeidande og dyktige. I tillegg til det daglige arbeidet med å lage mat til omlag 250 gjestar, ønskjer vi å gjere maten til ein del av danninga for elevane og ei god opplevings som gjestane tek med seg her i frå.

Ansvar

 • Kokkane er teamleiarar og har ansvar for drift av kjøkken på sine skift.


Arbeidsoppgåver

 • IK mat
 • God varehandtering
 • Produksjon av varmmat, kaldmat, salatbar


Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som kokk
 • Erfaring frå liknande stillingar
 • Kunnskap og interesse for internasjonal mat og vegetarmat
 • Engelsk og norsk som arbeidsspråk


Personlege eigenskapar

 • Vere høgt motivert og evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Ha ei god forståing for ulike kulturar

Vi tilbyr ein spennande og utfordrande stilling med konkurransedyktige vilkår i eit entusiastisk miljø med høg kompetanse.

For spørsmål, kan du ta kontakt med Service Manager Arne Ophaug 95894681.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad og CV med vitnemål og attestar på epost til appointments@rcnuwc.no

 Søknadsfrist 11.6.17

Latest News

 • Foundation Programme Appeal

Give an Opportunity

August 15th, 2017|0 Comments

 • Reunion

Reunion: ‘You are needed’*

August 15th, 2017|0 Comments